A+ A A-

Riwayat Liem Koen Hian (III)

  • Written by  Tjamboek Berdoeri 28
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net |  Semendjak dari 1 Apriel 1925 bendera soerat-kabar „miskin" di kibarken dimana moesoehnja soedah tida bisa di hitoeng lagi, baek dari pers koelit poetih maoepoen pers Melajoe Tionghoa jang tida
soeka pada haloean Soeara Publiek, bahken toean Jan Hie mengataken tiap boelan'nja 10 sampe 20 doeri pers jang kepaksa di indjek oleh redactie² Soeara Publiek, tapi ini semoea boekan'nja toean Liem Koen Hian mendjadi keder, malah sebalik'nja ia kataken teros madjoe gasak semoea kebohongan², kebiasa'an² kolot jang menjesatken dan kaloe perloe kandjeng kepaksa moesti ia gasak, maka achir'nja 4 taon waktoe jang tida pendek boeat pertahanken Soeara Publiek jang berachirnja sanget tragis di mana sanget dan sanget kepaksa konsi Soeara Publiek di djoeal, tapi jang lebih menjakitken di djoeal'nja Soeara Publiek boekan ke siapa², hanja ke……… Pewarta Soerabaia! jang sedari awal memang soedah ingin keoboer satoe² saingan di kota Soerabaia.

Artikel Terkait:

{module [201]}

Ia poen agak keras kepala ini diboektiken pada Koen Hian Ketjil, dimana ia tida menamatken sekolah H.C.S., ini terdjadi sewaktoe ia kelas 6 (dari 7 kelas H.C.S.; koerang lebih ia bersoesia 15 taon) ia telah adjak satoe goeroe Belanda, oentoek beklai! Dan boentoet'nja ia di kasih kehormatan boeat tinggalken itoe H.C.S. Bener² satoe manoesia (anak H.C.S.) jang tida bisa liat satoe kesombongan jang di pamerken di ia poenja moeka. Saja liat banjak pembatja seperti'nja golengken kelapa tida pertjaja, mana moengkin satoe anak tida leoloes H.C.S. bisa ka-trima di Rech Hoge School di Batavia, ini aken saja tjeritaken dibagian bawah ini toelisan.

Setelah poetoes H.C.S. 'nko Koen Hian langsoeng kenal doenia journalistiek di kediaman'nja. (ada jang menjeboetnja di soerat- kabar Penimbang dan soerat-kabar Pengharepan bahken ada jang seboet ia kerdja DI Borneo Post Balikpapan) rasa ini semoea bisa di anggep betoel atawa tida itoe boekan soal, kerna saja tida maoe persoalken itoe, jang pasti taon 1915 (saat ia beroesia 18 taon) ia soedah mentjlok di Soerabaia dan kerdja sebage redactie „Tjhoen Tjhioe" (Jang dipimpin oleh Tjan Kiem Bie, dan Tjan Kiem Bie lah jang djadi sohoe pertama toean Liem) hingga achir 1916. bahken di awal 1917 ia tjoba² terbitken satoe Mandblad „Soo Liem Po" jang kenjataan'nja hanja mampoe terbitken beberapa nommer sadja. (*test sesoeatoe jang baek tida ada salahnja boekan?)

Dasaran'nja satoe petoealang sedjati ia langsoeng hinggap di poelaoe Soematra, tida tanggoeng² hoofdredacteur „Sinar Soematra" di genggem erat hingga achir taon 1921.

Perloe di-ingat poela pada taon 1917 Kwee Hing Tjiat di Sin Po soedah bikin satoe andjoeran jang dikenal dengen gerakan „Membrantas Comite Indie Weerbaar" jang di-bentoek oleh kaki-tangan pemerentah hindia Belanda, akibat'nja berdirilah Hoakiauw dibelakang Sin Po jang dipimpin oleh Kwee Hing Tjiat oentoek tida maoe toeroet tjampoer dalem oeroesan Politik dari ini negri dan boycott sekalian madjelis perwakilan.

Dan Liem koen Hian poen awal'nja sepaham dengen colegga²nja di Sin Po, jang saat itoe timboelken rasa Nasionalisme Tionghoa jang sanget tinggi.

November 1921 The Kian Sing (*directuer Pewarta Soerabaia) roepa'nja kepintjoet liat kepiawai'an Liem Koen Hian di mana di Sinar Soematra ia soedah ber-perstasi dan kabar laen ia sempet²in beladjar bahasa Inggris oentoek lahap boekoe² berbahasa Inggris jang tida ada dalem boekoe berbahasa Belanda.

Maka di itoe boelan November poela hoofdredacteur Pewarta Soerabaia diterimaken'nja (sangkin kepintjoet'nja Pewarta Soerabaia boeat rekoet Liem Koen Hian, dan tadjem'nja sang 'nko poenja pena maka Pewarta tida-kamgwan (*sajang) kasih selaris f 800,- satoe djoemlah jang pada saat itoe soedah melebihi seorang assisten resident Belanda. Ia poen mendapetken satoe auto oentoek oprasional satoe orang sebage hoofdredacteur, maka boekan tida moengkin itoe tjakar roentjing penanja 'nko Koen Hian jang di arahken ke orang Belanda jang sombong makin keliatan mentereng, serasa satoe ikan jang mendapet aer lagi, maka gesit'nja soedah tida oesah ditanja).

Apa lagi jang koerang toean Liem????

Pasti pembatja bertanja apa jang soedah di perboeat Liem Koen Hian di Soeara Publiek selama 4 taon pada bangsa jang moesti ia bela? Satoe idee dari toean Liem Koen Hian soedah ia keloearken sewaktoe ia pimpin Soeara Publiek jalah „INDISCH BURGERSCHAP" (kependoedoekan Hoakiauw di ini Hindia Belanda adalah „Tanah-aer" dari Peranakan Tionghoa dan haroes mempoenjai hak sama dengen Boemipoetra dimana Hoakiauw atawa Peranakan Tionghoa berhak memiliki tanah seperti hak jang dipoenjai oleh Boemipoetra) implikasi'nja gimana? Ini masih beroepa „embrio" jang kelandjoetanja ada di namaken „Indonesierschap".

Tertjapaikah ini angen² toean Liem? Saja minta pembatja bersabar oentoek ikoetin perdjalan'nja Toean Liem dan……… pembantoenja. Selepas dari Soeara Publiek toean Liem sedjenak tinggalken doenia soerat-kabar, moengkin rasa penat jang boekan maen berkoempoel dalem ia poenja otak atawa……….

Bersama toean Kwee Thian Tjing (siapa ini sekali lagi saja minta pembatja bersabar…) ia masoek satoe oesaha bisnis tjari oentoeng? jang bernama Nan-jang Societeit di Kapasari, ini satoe oesaha satoe perkoempoelan oentoek toeloeng orang jang pantes ditoeloeng.

Pendek'nja Nan-jang Societeit itoe beroepa satoe perkoempoelan djoedi dalem oekoeran besar. Ada „baccarat", ada „djie it", ada „tjap dji kie" (kalaoe permaenan poker masih djarang saat itoe). Ini bener dan pada taon seladjoet'nja Nan-Jang societeit makin besar dan poenja persatoean sepak bola'nja?, tapi Liem Koen tida tampil di moeka hanja ada dibelakang lajar dan sebage oendjoeng tombak'nja djelas di serahken pada toean Kwee Thiam Tjing.

Dasaran djiwa journalist, walaoepoen dapet oesaha jang empoek, malah tida terlaloe di tekoenin oleh kedoea petoelang terseboet(*tapi Nan- Jang ini pada achir poenja peran jang tida ketjil) , tapi sebalik'nja mereka berdoea kombali ke dalem kalangang journalistiek.

Tepat'nja 2 September 1929, kombali sang 'nko hoofdredacteur pimpin soerat-kabar Sin Tit Po bersama toean Tan Ping Lee, toean Liem diriken kongsi sekaligoes ambil-over Sin Jit Po dari toean Ong Ping Bie. Dimana toelisan pertama dari Sin Tit Po di toelis langsoeng oleh sang hoofdredacteur dengen djoedoel sama jaitoe Sin Tit Po, jang isi'nja bisa pembatja liat (sekiranja pembatja maoe beli boekoe „Engko Koen Hian Sobatkoe" di web djoega).

Sekarang saja tjoba adjak pembatja berpikir sedikit, dari mana toean Liem mendadak banjak oewang bisa ambil over Sin Jit Po?? Dimana sehabis'nja bangkroet²an di Soeara Publiek, disini kaloe pembatja djeli jang Nan-jang societeit tampa pernah di-seboetken oleh banjak orang soedah berperan oentoek angen²nja sang politikoes oeloeng sekelas Liem Koen Hian. Maka'nja tida terlaoe melentjeng saja tjeritaken sedikit perihal Nanjang societeit, agar pembatja tida
pikir di roemah'nja 'nko Koen Hian poenja pekarangan jang ia banjak tanem poehoen-doeit.

Liem Koen Hian pegang Sin Tit Po djoega tida terlaloe lama, sebab Liem Koen Hian boekan satoe journalist sedjati, tapi sedikit darah journalist jang ia poenja ditambah ia poenja pena ada sanget roentjing, tetep ia miliki, dan ini kalaoe boleh saja bandingken dengen perdjalanan hidoep Kwee Hing Tjiat (jang poenja djoeloekan „Naga journalist Tionghoa") ada beda bage boemi dan langit, disini terliat djelas bedanja satoe journalist toelen dan satoe lagi journalist di pake sebage alat boeat tjapai ia poenja angen² ini sah² sadja pembatja!

Bersambung ........

Djoelia 28

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghua


Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(1 Vote)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/1975-riwayat-liem-koen-hian-iii

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Tionghoa

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto