A+ A A-

Nyoo Cheong Seng [1902-1962] : Penulis Tionghua Paling Produktif Abad 20

Budaya-Tionghoa.Net | Nyoo Cheong Seng [Njoo Cheong Seng] atau NCS dilahirkan di Bangkalan Madura pada tahun 1902 . [1] Dia merupakan penulis Melayu-Tionghua yang paling terkenal , paling kreatif dan paling produktif. Sebagai pengarang dia  telah menulis lebih dari 100 novel. Terkadang dia menulis dengan menggunakan nama samaran , salah satunya adalah “Monsieur Amour” .

Read more...

R.WIRADRAKA Alias GAGAKLODRA

Budaya-Tionghoa.Net | PADA waktoe malem, sakira djam 9 pada hari Djoemahat di boelan December, Toko Mas HOA SIANG jang letaknja di Kesawan, Medan, politie jang lagi merond tiba-tiba dapet ingetan boeat preksa kontji-kontji dengen teliti, seperti koeatir boleh djadi kaada'an ada tida baek. Tapi politie itoe kamoedian liwat teroes kerna tida ada satoe apa jang dikoeatirken. Kaada'an itoe waktoe ada toeroen oedjan ketjil, kaada'an ada sanget gelapnja dan soenji.

Read more...

Fifi Young Yang Ku Kenal

Budaya-Tionghoa.Net| Di tahun 1975 , Tan Kim Nio [1914-1975] telah berpulang ke Maha Pencipta. Seorang peranakan Tionghoa dari ayah seorang Perancis dan ibu peranakan Tionghoa-Aceh, bekas satu "anak wayang" yang sudah keliling berbagi tempat di Indonesia bahkan sampai ke luar negri.

Read more...

Fifi Young Jang Koe Kenal

Budaya-Tionghoa.Net| 1975 Tan Kim Nio telah berpoelang ke Maha pentjipta. Satoe pranakan Tionghoa dari bapa seorang Prantjis dan iboe peranakan Tionghoa Atjeh, bekas satoe anak wajang jang soedah keliling berbage tempat di Indonesia bahken sampe keloear negri.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto