A+ A A-

GagakLodra Alias Tan It Ban , Robin Hood Tionghoa

Budaya-Tionghoa.Net | Membaca tulisan yang dikirim Sdr Rahmat, membuat aku bernostalgia ke masa kecil. Serial Gagaklodra adalah salah satu kegemaranku. Aku melahap cerita-cerita karya Nyoo Cheong Seng itu yang tersebar di majalah-majalah semasa (dekade 1930-1950-an) seperti Liberty (terbitan Surabaya) dan Pantja Warna (Jakarta). Halaman-halaman majalah tempo doeloe itu aku copot dan bundel dengan staples.

Read more...

R.WIRADRAKA Alias GAGAKLODRA

Budaya-Tionghoa.Net | PADA waktoe malem, sakira djam 9 pada hari Djoemahat di boelan December, Toko Mas HOA SIANG jang letaknja di Kesawan, Medan, politie jang lagi merond tiba-tiba dapet ingetan boeat preksa kontji-kontji dengen teliti, seperti koeatir boleh djadi kaada'an ada tida baek. Tapi politie itoe kamoedian liwat teroes kerna tida ada satoe apa jang dikoeatirken. Kaada'an itoe waktoe ada toeroen oedjan ketjil, kaada'an ada sanget gelapnja dan soenji.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto