Logo
Print this page

Beda Orang Tionghoa dan Orang Jepang

Budaya-Tionghoa.Net |Lama sekali saia ingin bisa menerangken ini ilmoe, sebagimana tjaranja atoeran rentjana rentjana ilmoe pladjaran dzaman sekarang, aken kagoenaannja tenaganja dan kaboektiannja ilmoe ini, aken tetapi saia sendiri masih sangsi krana ada apa-apa jang membikin saia merasa bimbang, maka terpaksa kainginan saia itoe tertoenda; boekannja saia sengadja merasiaken atawa menggaibken hanja ada apa-apa jang saia toenggoe.

Artikel Terkait :

{module [201]}

Pada waktoe jang blakangan, saia dapet denger jang di Japan, OKADA, saorang berilmoe ada membangoenkan soeatoe ilmoe pladjaran baroe, iaitoe mengadjar orang melakoeken itoe ilmoe “Berdoedoek Dijem” dan ada di kloearken djoega boekoe pladjaran atawa pengetaoean dari itoe ilmoe, jang mana terbitnja itoe boekoe oleh orang orang Japan ada di trima dengen goembira sekali, hingga belon selang doea taoen sadja dari moelanja terbit, soeda di tjitaken tjitakan jang ka sepoeloe.

Kaloe saia telah dapet itoe kabar, djadi amat ketarik aken memikirken, menilik, apa jang mendjadi dasar tabiatnja bangsa kita, jang sasoenggoenja ada sebaliknja; jaitoe tiap sasoeatoe ilmoe pengetaoean atawa kepandeian maoepoen pertoekangan jang mana marika bisa kerdjaken loear biasa, lantas sadja dianggep ilmoe jang djadi kapoenjaannja sendiri dan rasiaken, aken goena dirinja sendiri sadja, tida sekali kali maoe kasi taoe pada laen orang, atawa dengen pakoeatan orang banjak aken jakinin kasampoernaan itoe pendaptean. Begitoe-lah sateroesnja dari doeloe sahingga sekarang. Maka brapa banjak ilmoe pengetaoean dan kapandeian jang aloes dan tinggi serta moelia telah tida hidoep lebi lama didalem ini doenia dari pada saoemoernja itoe orang jang soeda mendapetkan itoe tadi. Tapi boeat tetangga kita di seblah timoer (Japan) itoe tida begitoe, kaloe oepama sala-saote dari marika telah bisa dapetken sala-satoe ilmoe dari kita, itoe pendaptean baroe koedoe dioemoemken, dan dengnen pembantoeanja orang banjak marika jakinin dan sampoernain, hingga komoedian harinja marika djadi lebi menang dari pada kita, dan, achirnja djadi bebalik kita moesti ambil pladjaran dari marika.

Seperti itoe ilmeoe penggeraken toeboeh (Sport) dari bangsa kita doeloe kala, memang ada terbagi doea bagian, iatioe boeat bagian dalem dan loear: Boeat jang bagian loear, kasarnja iaitoe Pat Twan Kien 八段錦 (Gymnastic) dan bagian aloesnja ialah Kwan Soet 拳術 (Ilmoe silat). Lantaran saote pada laen saling merasiaken itoe ilmoe, tida maoe dioemoemkan , di jakin, di sampernain, hingga itoe ilmoe sekarang kaadannja djadi ada begitoe djelek, dan tjoema djadi pladjarannja orang-orang kasar, dan laen fihak poela djadi tida soeka mempladjari itoe ilmoe.

Pada masa dynasty Bing, Tan Soe Siet jang telah mengoembara ke Japan, itoe ilmoe silat pertama kali ia jang soeda briken pladjaran pada orang orang Japan, Fukuno Sichiro dan laen laenja, jang mana oleh marika laloe dioemoemken dijakin lebi djaoe, begitoepoen oleh pendoedoek di Japan ada di trima dengen goembira, dimadjoein dan disampoernain, jang mana ini hari djadi tersoehoer dikoeliling doenia, terkenal namanja diseboet Djioe Djitjoe 柔術 sedeng kita poenja Khwan Soet di Tiongkok masih begitoe begitoe sadja.

Itoe ilmoe jang bagian dalem, kasarnja iaitoe ilmoe “pemimpinan” (Too Ien), dan bagian aloesnja ialah sasoeatoe djalan jang boleh mendjadiken kasampoernaanja kita poenja Too 道 Krana dirasiaken dan tida di oemeomken, disampoernain, achirnja djadi saote ilmoe jang kliatanja ada bersifat nonsen, plahan plahan djadi teranggep oleh orang banjak termasoek bagian pladjaran atawa ilmoe jang tachajoel.

Koetika jang blakangan ini di Japan, Okada jang soeda dapte itoe ilmoe, jang mana dengnen jakin penjelidikannja, disampoernain dan didjadiken satoe “Pelatoeran Berdoedoek Dijem”. Di Japan, pendoedoek negri itoe dari goeroe-goeroe midrasa sampei anak-anak moerid, orang-orang militair, toea moeda, lelaki prampoean, banjak sekali jang soeda bergerak aken toeroet menoentoet itoe pelatoeran, hingga sala satoe midrasa soeda tambahken itoe ilmeo dalem pladjarannja, begitoepoen di fihak Sia Hwee 社會 djoega soeda tida maoe katinggalan, Club “berdoedoek dijem” laloe diberdiriken di bebrapa tempat. O madjoe betoel. Tapi boeat dalem negri kita dan bangsa kita bagimana? Lantaran doeloenja telah dirasiaken djadi itoe ilmoe amper sadja djadi linjap.

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghoa

Referensi :

  1. [in] Dikutip dari buku SIOE LAN 修煉 terbitan Tan Koen Swie – Kediri 1919, yang diterjemahkan oleh Tie Tjiong Tjoe 知從子,  dari buku berjudul 因是子靜坐法 (IenSieTjoe TjingTjooHwat) karangan oleh Ien Sie Tjoe 因是子, Shanghai 1912.
  2. [in] http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/message/360
  3. Catatan: Ien Sie Tjoe (Mandarin: Yin Shizi) adalah salah satu penulis yang pertama2 menulis pelajaran2 qigong dan tuina (pijat Tionghoa).

Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(0 votes)
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/19-beda-orang-tionghoa-dan-orang-jepang?tmpl=component&print=1
Budaya Tionghoa Copyright © 2003 - 2013 .