A+ A A-

R.WIRADRAKA Alias GAGAKLODRA

  • Written by  Njoo Cheong Seng
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net | PADA waktoe malem, sakira djam 9 pada hari Djoemahat di boelan December, Toko Mas HOA SIANG jang letaknja di Kesawan, Medan, politie jang lagi merond tiba-tiba dapet ingetan boeat preksa kontji-kontji dengen teliti, seperti koeatir boleh djadi kaada'an ada tida baek. Tapi politie itoe kamoedian liwat teroes kerna tida ada satoe apa jang dikoeatirken. Kaada'an itoe waktoe ada toeroen oedjan ketjil, kaada'an ada sanget gelapnja dan soenji.

Artikel Terkait :

{module [201]}

Kesawan itoe ada mendjadi satoe-satoen'ja tempat jang paling rame di Medan. Di sitoe ada bertempat toko-toko besar dari segala bangsa dan di waktoe siang kaadaan ada sanget ramenja, tapi kaloe siang soeda terganti dengen malem, kaada'an lantas berobah mendjadi begitoe soenji, dan gelap.

Kesawan boleh dibandingken seperti North Bridge Road di Singapore, Beach
Street di Penang, Noord-wijk dan Pasar Baroe di Batavia, Braga dan Pasar Baroe di Bandoeng, Bodjong dan Pekodjan di Semarang atawa seperti Pasar Besar dan Toedjoengan di Soerabaia. Di Kesawan toko-toko Tionghoa dan Europa ada berkoempoel mendjadi satoe seperti Escompto Handel Mij., Harrisson & Crossfield, Auw Piet Seng dan di antara laen-laen ada teritoeng itoe toko Mas HOA SIANG jang terkenal paling besar di itoe masa.

Kira-kira pada djam satengah sopoeloeh, orang denger soeara-soeara kontji
diboeka. Satoe agent-politie jang berdiri tida terlaloe djaoe dateng me-njamperin. la dapetken ada doea orang berpakean badjoe aboe-aboe, openjas Gabardine, dengen jang laen berpakean poetih biasa ada memboeka pintoe itoe. Itoe agent poilitie dengen tjepet lantas kenalin bahoea satoe antaranja Hoe adalah Tjong Hok-liang, kwasa atawa anak dari jang poenja itoe firma besar dengen ia poenja kassier, saorang moeda berasal dari Pangkalan-Soesoe bermama Pit-heng.

[Foto Ilustrasi :  http://tjamboek28.multiply.com ]


Itoe waktoe Hok-liang ada bawa satoe feoengJcoesan besar jang ia ibaros trima dan terisih satoe koempoelan berlian jang harganja paling sedikit ratoesan roepia. Kerna koeatir barang itoe tersimpen di roemahnja, maka ia telah bawa itoe dalem ia poenja toko, di imana ada satoe peti-besi besar pranti menjimpen barang-barang jang berharga mahal.

Baroe sadja ia berdjalan masoek dan agent politie itoe berlaloe,
sakoenjoeng-koenjoeng kadengeran soea-ra kresekan di loear. Itoe boengkoesan berrlian ia se-rahken pada Pit-heng dan ia sendiri dengen tjaboet revolvernja jang selamanja ada bersedia di iapoenja sakoe dan meliat apa jang ada dari soera tadi. Ternjata itoe ada laen agent politie jang lagi meronda, dan itoe agent politie poen lantas kenalin padanja.

Slamet malem, toean Tjong," katanja politie itoe. ,,Toean bakerdjakah malem
ini ? "
Dengen tertawa dan manis boedi ia itoe mendjawab : ,,Saia ada sedikit kaperloean sadja, agent, dan dengen teroes terang, saia seneng sekali dengen pendjaga'an jang dibriken oleh kau orang atas saia poenja firma ,..........."
Agent itoe lantas berlaloe dan Tjong Hok-liang lan­tas moelai memboeka peti besinja dan taroh barang permata itoe dalem satoe latji jang terkoentji lagi bebrapa kali.

Sakira djam 10 liwat toedjoe menuut, marika berdoea soeda berada di loear toko
sembari mengoentji slotnja itoe toko dengen setjara hati-hati sekali. Tatkala itoe si agent politie tadi doea-doeaja ada liwat lagi di sitoe.
,,Boekankah kau orang ini malem berada dalem kau poenja dienst di sini agent ? " menanjah Hok-liang itoe.
,,Ja, toean."

,,Bagoes," katanja itoe soedagar; ,,saia seneng sekali kaloe kau boleh taroh kau poenja speciaal mata dalem saia poenja toko ini malem. Saia ada sedikit merasa koeatir dengen taroh satoe djoempa barang permata jang berharga sanget besarnja."

Itoe agent politie 'bersenjoem. ,,Saia rasa kau tida perloe borkoeatir apa-apa, toean."

Sakedjap lagi sasoeda briiken masing-masing pada marika satoe lisong Cadena,
itoe anak soedagar dan kassiernja berlaloe sedeng itoe doea agent politie dengen lajangken pikirannja sama itoe seroetoe melakoeken poelah kwadjibannja moendar-mandir di itoe djalanan.

Orang sama sekali tentoe tida njana bahoea sa­toe djam kamoedian di tempat
itoe telah terdjadi satoe hal jang sama sekali tida terdoegah. Oedjan sekarang toeroen deres sekali, seaken-aken di-toewan-toewang agaknja. Sakoenjoeng-koenjoeng dari dljoeroesan Passer-Straat telah moentjoel 2 orang de­ngen badannja tertoetoep oleh jas-oedjan jang tebel, dan satoe antaranja dengen topi oedjan lantas be-diri di depan toko itoe, mengambil kontji dan memboeka slotnja itoe toko.

Orang jang djangkoeng lantas masoek ka dalem, samentara jang laen dengen
rapetin pintoe laloe memboentoetin. Kaadaan boeat bebrapa saat lantas soenji, tapi di antara sinarnja kilat, orang liat laen orang, orang jang ka tiga poen lantas berdjalan masoek, dan orang jang ka tiga ini laloe mengoentji pintoenja itoe, satoe pintoe djeroedji besi dari loear.

Kapan itoe doea orang soeda berada di dalem, doedoek di hadepannja itoe lemari
besar, orang jang djangkoeng dengen lemparken topinja di bawah berkata dengen tertawa : ,,Oedjan seaken-aken menoeloeng kita, kerna pada waktoe begini politie tentoe tida nanti moendar-mandir, tapi saboleh-boleh kita moesti bakerdja tjepet............" Orang jang lebih pendek tertawa pelahan.

Selagi si djangkoeng itoe memboeka lemari besi itoe jang roepa-roepanja ia ada
kenal segala resia memboekanja, berkata pada itoe kawannja :
,,Saia tjoema heran bagimana kau tadi menoetoep pintoe djeroedji loear dalem kaada'an begitoe brisik?" katanja.
,,Dalem kaada'an begitoe, betoel-betoel kau ada sanget koerang hati-hati." Orang jang pendek itoe memandeng kawannja seperti ada banjak perkataan ingin dilampiasken.

,,Saia tida bikin soeara apa-apa dari sitoe," kata­nja,
,,sa'andeh kau tadi berdiri di blakang pintoe, tida-kah kau mendapet danger soeara ditoetoepnja pintoe itoe."

Orang jang djangkoeng itoe berkata sembari ter­tawa.
..Kaloe begitoe kau mengoentji itoe pintoe seperti satoe hantoe."
,,Kerna memang itoe pintoe tida terkoentji lagi, hanja dirapetin begitoe sadja."

Si djangkoeng lantas brentiken pakerdja'annja boeat sasa'at, ia seperti
memikirken banjak hal. ,,Saia tadi memboeka itoe pintoe dengen saia poenja koentji, dan kau bilang itoe pintoe hanja ditoetoep dan dirapetin sadja. Tapi saia danger terang bahoea pintoe itoe dikoentji, saia denger soeara koentji, tatkala saia 'masoek ............"
Itoe orang pendek memandeng kawannja dengen heran. ,,Kaloe begitoe adikah kau maoe artiken itoe bahoea ada orang ka tiga masoek memboentoetin kita ............ ? " katanja si pendek itoe.

Sembari berkata begitoe ia laloe tjaboet revolvernja dan memandeng
sakoelilingan
,, tapi ia berasa ba­hoea dari blakang ada satoe revolver menempel badannja.
,,Orang jang ka tiga itoe adalah saia, dan orang jang mengoentji pintoe itoe djoega saia, kerna kau orang bakerdja dengen tida hati-hati," 'katanja itoe orang dengen moeka berkedok.
Itoe pintoe saia koentji dengen tangan di loear, hingga kaloe politie liwat, ia aken meliat pintoe itoe terkontji dari Ioear sepertl dalem kaada'an biasa, dan kau boleh bakerdja de­ngen seneng."

Tapi kadoea bangsat itoe memandeng pada ini orang dengen tida mengerti. Dalem
masing-masing perasa'annja penoeh dengen banjak pertanja'an, siapa-kah adanja orang ini. Orang jang iberkedok itoe telah singkirken sendjata jang dipegang oleh marika.
,,Djalanken kau poenja pakerdja'an, sobat, saia tida mengganggoe kau," katanja.

,,Dan kaloe saia soeda abisin pakerdja'an saia, adakah kau aken mendapet kau poenja bagian ......... ? "

Itoe tida sama sekali ............"

,,Apa kau poenja maksoed ? " menanjah si djangkoeng.

,,Saia tjoema maoe taoe bagimana kau orang bakerdja ........,..."

Itoe bangsat besar soeda lakoeken pakerdja'annja dan itoe berlian jang tadi
disimpen dalem lemari besi itoe dikloearken. Peti-besi kamoedian laloe di-toetoep kombali dan itoe orang jang berkedok awasken itoe berlian jang menjala di antara lampoe Flashlight dengen bersenjoem. Itoe doea bangsat laloe bebena, tapi tiba-tiba orang jang berkedok itoe laloe minta liat itoe berlian. la awasin dan perhatiken satoe per satoe, samentara itoe doea bangsat telah bekerdja aken saboleh-boleh bikin ilang tanda-tanda jang bakal dipreksa oleh po'litie.

Kamoedian si kedok kormbaliken lagi itoe boeng-koesan berlian. Kamoedian ia
sendiri laloe berdjalan ka loear, si djangkoeng itoe kamodian boentoetin ia dan berkata :
,,Sabetoelnja kau ini siapa ? Kau ini satoe orang loear biasa, tapi saia bingoeng aken memikirken dan menimbang, adakah kau ini satoe bangsat, sitoe politie resia atawa satoe pengoembara .................. ? " Orang jang berkedo'k itoe tertawa.

,,Kau maoe taoe djoega siapa sabetoelnja saia ? "

,,Bener."

,,Saya ini R. Wiradraka alias Gagaklodra ............"

Ampir sadja itoe boengkoesan berlian terlepas dari tangannja si djangkoeng
itoe, kerna ia taoe ia ada berhadepan dengen satoe setan, boekannja saorang biasa.

Gagaklodra itoe berdjalan ka loear, memboeka pintoe dan mengilang di antara oedjan-oedjan jang sanget lebet.

Si djangkoeng itoe adalah jang dipanggil Datoek Ali, satoe bangsat besar jang
terkenal. Itoe kawan jang pendek ada saorang Tionghoa bernama Kee-liang, satoe chauffeur di waktoe siang, tapi satoe pantjolongok di waktoe malem, dan terkenal mendjadi tangan kanan jang paling boleh dipertjaja darl Datoek Ali.

Datoek Ali itoe ada mempoenjain roemah di mana-mana, kerna di mana-mana tempat ia ada mempoenjain istri-piara'an.Itoe waktoe maski ia ada bawa itoe boengkoesan berlian, tida oeroeng hatinja merasa tjoeriga, maka dengen tjara jang hati-hati sekali ia koentitin perdjalanannja Gagaklodra, dan ia maoe taoe di mana ia tinggal. la merasa heran sekail tatkala meliat Gagalodra itoe teroes sadja masoek di Hotel De Boer, salah satoe Hotel Europa jang paling baek di Medan.

Datoek Ali itoe melongo. la seperti tida maoe mengerti apa jang diliatnja. Di
tengah perdjalanan Datoek Ali itoe djoempah'ken si Onga, salah satoe ia poenja kawan bitjokok. ia panggil padanja dan serah-ken oewang f 2.50 dengen satoe prentahan.

,,Kau djaga di sini dan koentit itoe orang jang masoek di kamar No. 3, kau
moesti taoe di mana ia pergi, kerna saia taoe ia moesti ada mempoenjain tempat laen boeat tinggal."
,,Baek, saia nanti ikoetin ia seperti satoe andjing ikoetin toeannja."
Datoek All brangkat poelang bersama-sama dengen Kee-liang dan ... ........

Di roemahnja di kampoeng Keling, tatkala ia mamboeka itoe pintoe ia dapetken
di roemahnja satoe soerat terletak. Datoek Ali berasa tida enak hatinja, ia laloe poengoet itoe dan batja :


Datoek All,


Trima kasi boeat itoe pladjaran tjara memboeka peti besi, dan trima kasi boeat

itoe berlian jang kau soeda toendjoeken saia, dan sa'andeh itoe berlian mendjadi
saia poenja, harep kau djangan menjesel, kerna siapa lebih pinter ialah jang
mendapet.

GAGAKLODRA.


Ali banting itoe soerat, dan laloe boeroe-boeroe boeka itoe boengkoesan, njatalah itoe ada terisih berlian-berlian palsoe dan sinarnja semoea melotot.

,,Djahanam !" treak Datoek Ali dengen kalap.
,,Gagaklodra, kau bo'leh tertawa
bermoesoeh dengen laen orang, tapi kau tida boleh berseneng bermoesoeh dengen Datoek Ali !"

Datoek Ali bersoempah aken membales Gagaklodra.Pada hari esoeknja tatkala itoe
Toko Mas diboeka, dan Hok-liang jang semaleman berasa, tida enak laloe boeka iapoenja peti-besi, dengen kaget ia dapet kanjataan bahoea itoe permata berlian soeda ilang.

Ini ada satoe pembongkaran jang paling besar jang pernah terdjadi di seloeroeh
Medan, dan ini berarii satoe soeal besar sekali bagi itoe flrma. Itoe barang permata kamoedian ditaksir berharga kira-kira tiga ratoes lima poeloeh riboe roepia lebih.

Politie tentoe sadja laloe dibetot tangannja, satoe Commissaris klas satoe, satoe Hoofdrecherche Europa, satoe Recherche Boemipoetra, Hardjo, dan brapa achli hal papreksa'an tentang pentjoerian.

Sama sekali menjataken kaheranan, kerna apa jang terdjadi pada masa itoe sama
sekali tida menerbitken tanda apa-apa. Tida ada pembongkaran, tida ada barang atawa slot jang diroesakin, samentara itoe lermari besi poen dilboeka dengen samoestinja sadja, boekan dengen goenaken paksaan.

Kamoedian dilakoeken penjelidikan jang terlebih teliti. Orang dilarang masoek dan djalan di antara itoe djalanan pintoe dan ka itoe kamar di mana itoe peti besi besar tersimpen. Di antara aboe-aboe jang soeda djadi kering tertampak banjak telapakan sepatoe, tapi itoe semoea soeda dibikin samar dengen banjak indjekan pada itoe aboe, tatkala penggawe-penggawe dari itoe toko masoek, antara siapa ada teritoeng Hok-liang sendiri.

Pit-heng, sang Kassier, jang dianggep taoe hal resianja itoe lemari besi telah
ditjoerigain, maka politie jang selaloe intip padanja dalem itoe papreksa'an telah mempoenjain banjak alesan boeat bekoek padanja. Hok-liang sendiri tida pertjaja bahoea kassiernja blsa lakoeken itoe pentjoerian, atawa membantoe perampokan itoe tapi politie soeda mem'bri taoe bahoea saboleh-boleh Hok-liang tida boleh membikin koesoet papreksa'an politie. Politie ada poenja anggepan bahoea tiap-tiap satoe orang dirampas kamerdika'annja itoe ada berarti satoe kaperloean goena papreksa'an jang bakal dateng.

Pada itoe pagi djoega di djalanan jang menoecjoe ka Kebon-Boenga, di deket
koeboeran dari familie Tjong Yong-hian ada terdapef satoe mait. Dalem papreksa'an politie ternjata bahoea ia itoe ada men-djadi kenalan baek dari politie, jaitoe si Onga.

Ia poenja kamatian disebabken dari satoe tjekekan jang keras, bekas tangan
jang menjekek itoe ada besar dan orang jang 'menjekek itoe ternjata ada saorang jang bertenaga besar.

Jang djadi berdjengit mendenger kamatian ini adalah Datoek Ali, dan ia lantas
mengerti bahoea ia telah berhadepan pada satoe moesoeh jang berbahaja.

la sendiri telah njataken pada kawannja, bahoea bagimanakah Gagaklodra itoe
boleh dapet taoe ia poenja nama, dan bagimanaka'h ia boleh dapet taoe bahoea si Onga itoe ada ia poenja kawan. Roepanja Gagaklodra itoe telah taoe dirinja dikoentit, dari itoe ia tentoe telah paksa boeat bikin si Onga tida mengoentit lagi.

Dengen tjepet Datoek Ali sekarang mengerti, bahoea ia moesti lakoeken sendiri
in pakerdja'an. Dengen berpakean pantes ia dateng ka Hotel De Boer, ia dapetken kamar No. 3 soeda 'kosong, dan dari djongos ia dapet katerangan, bahoea itoe tetamoe jang tlnggal, saorang jang beroman tinggi besar, keren dan gagah telah berlaloe dengen kreta api pagi jang menoedjoe ka Pematang Siantar.

Dari boekoe Hotel ia dapetken bahoea kamar No. 3 terisih saorang Tionghoa
bernama Nio It-ban, pelantjongan jang dateng dari Langsa dan hendak brangkat ka Sibolga.

Nio it-ban, adakah nama itoe bersangkoetan dengen Gagaklodra, pikirnja Datoek
Ali.
,,lni ada satoe nama palsoe," pikirnja Datoek Ali,
,,atawa itoe nama Gagakiodra ada satoe nama tetiron ............"
Begitoelah Datoek All tinggalken itoe Hotel dengen tangan kosong.

Dalem salah satoe roemah di Hongkongstraat selaloe rame di waktoe malem.
Seperti sering dikabarken bahoea di itoe tempat memang ada satoe tempat djoedi, jang maski boekannja satoe Monte Carlo, tapi kaloe orang maoe entengken iapoenja kantong dalem sedikit djam, bolehlah bikin pertjoba'an di sitoe.

Di sitoe ada banjak berkoempoel segala toekang djoedi oeloeng. Kabanjakan jang
masoek ka sitoe adalah orang-orang jang maen besar. Orang-orang dagang jang ingin lekas kaja poen sering tjoba peroentoengannja di sitoe.

Di satoe podjok ada keliatan saorang Tionghoa satengah toea tapi berbadan
gagah lagi bermaen besar. Orang itoe berlakoe manis boedi pada siapa djoega, dan sebagi satoe pendjoedi di sana ia ada sanget disoekain, teroetama oleh segala penganggoeran jang memang sering berglandangan di sitoe.

Kaloe ia menang djoedi, tentoe 'banjak orang mendapet bagiannja, dan ia poenja
kamenangan berarti boeat kamenangannja banjak orang, maka ada banjak orang inginken ia menang. Taroh kata ia dapetken kekalahan, kaloe ada orang jang ia pandeng tida ada poenja oewang, ia selaloe tida segan rogo sakoenja, dari itoe ini pendjoedi ada sanget oeloeng sekali.

Tjoema banjak orang tida taoe siapakah 'sabenernja ia ini. Ada orang kata ia
berasal dari Atjeh, ada lagi orang kata ia ada berasal dari Java. Tapi ia goenaken bahasa Melajoe Sumatra dengen lantjar dan enak, jang bikin orang beranggepan bahoea ia itoe sabenernja ada saorang dari Medan djoega.

la selamanja berdjoedi dengen tertawa. la kalah poeloehan riboe dengen tida
sekali kliatan soesah, danbelon pernah ia bergirang maskipoen ia menang poeloehan riboe atawa lebih dari itoe.

Selagi orang bermaen dengen enak, dari bawah ada naeik doea orang jang
berpakean pantes. Orang lantas kenalin bahoea ia itoe ada Datoek All dengen kawanja.

Kadatengan ini seperti tida menjenengken bebrapa antaranja marika itoe. Marika
seperti merasa bahoea kadatengan itoe tentoe ada bermaksoed tida baek.

Datoek Ali itoe memandeng sakoelillngan. Tiba-tiba matanja kabentrok dengen
itoe pendjoedi oeloeng.
,,Gagaklodra . ............," treak Datoek Ali dengen girang.

,,Ia ada saorang Tlonghoa," berkata kawannja jang boekan laen jalah Kee-liang.

,,Gagaklodra itoe ada satoe toekang soenglap, kau taoe, ia boleh mendjadi Gagaklodra, dan boleh djoega mendjadi It-ban ...,........"

Kamoedian Gagaklodra dapet liat bahoea si Kee-liang menjamperin padanja.

,,'Nko, Datoek hendak berdjoempah sakedjap."

baeklah," katanja dengen tertawa; ,,begitoe perloe ? "

Kamoedian ia minta satoe kawannja boeat pegang iapoenja kartoe dan ia sendiri
dengen pake ia poenja jas telah dateng menjamperin Datoek Ali. Sambari berdjalan ia telah lirik bebrapa dari orang-orang Tiong-hoa jang berdiri di sitoe. Lirikan itoe roepanja 'berarti apa-apa, maka orang-orang pada saling berbisik.

,,Kau hendaik berdjoempah dengen saia, Datoek ? Ada perloe ? " berkata ia
dengen bersenjoem.
,,Ja ........."

Gagaklodra atawa It-ban itoe laloe dateng berdiri deket. la seperti dapet
doegai apa jang terdjadi, maka ia tertawa tatkala Datoek Ali tondjolken revolver di peroetnja.

,,Kasi kom'bali saia poenja berlian," katanja Datoek Ali.
Kee- iang berdri di blakangnja Gagaklodra, hingga itoe bangsat-besar terkepoeng.
,,Kau poenja berlian ? Itoe boekan kau poenja," 'berkata Gagaklodra sambil tertawa.
Itoe saia poenja hak boeat dapetken itoe berlian," katanja Datoek Ali.
,,Kaloe kau bitjara perkara hak, saia nanti kombali-ken itoe berlian ........ ."katanja dengen bersenjoem.

,,Aken tetapi boekannja pada kau, tapi pada itoe toko Mas ............"

,,Sobat, kau djangan maen gila dengen saia," kata­nja Datoek All. ,,Dari pada saia tida dapet kombali itoe berlian, saia nanti tembak kau sebagi gantinja ...

,,Datoek, djangan kau teraloe djahat seperti saia
,,Kau soeda boenoeh saia poenja kawan, si Onga," katanja Datoek.

Itoe boekannja saia poenja sala, kerna ia sendiri mentjari itoe kamatian .,............."

,,Boeat kau poenja kabaekan, sekarang toeroet saia dan kau kasi kombali itoe berlian. Atawa saia nanti oemoemken siapa kau di sini ....-......."

Itoe berarti djoega boeat oendjoeken bahoea kau ada pentjoerinja dan kau aken
lantas dibekoek, Apa kau kira di sini tida ada mata-mata jang mengintip kau poenja perdjalanan. Kaloe satoe kali saia ber-treak kau aken diborgol."
,,Tapi kau aken roeboeh di sini sebagi satoe andjing."
,,Kerna itoelah saia tida bertreak. Orang pinter selamanja lihat glagat."

Baroe sadja Gagaklodra bersikep hendak menoeroet maoenja Datoek All boeat kasi
kombali itoe berlian, lampoe telah djadi gelap. Lantas kadengeran soeara ledakan bebrapa kali.

Oerang pada berhamboeran di tanah, orang pada lari toempang sioer, dan kaloe
kira-kira sepoeloeh menuut kamoedian lampoe dapet diterangin kombali, ternjata di itoe roemah ada terletak satoe maitnja Kee-liang, jang roepanja dapet ditembak, tapi orang tida taoe oleh kawannja ,sendiri atawa oleh laen orang.

Bebrapa politie soeda dateng dan bikin papreksaan, tapi tida bisa didapetken
katerangan, tapi selagi marika maoe berlaloe adalah Recherche Hardjo dateng menjelak.

,,Kita sekarang lantas grebeg roemahja Datoek Ali," katanja itoe politie resia
Boemipoetra. ,,lalah ada pentjoerinja itoe barang permata."

Dengen zonder boewang tempo lagi ,marika lantas bikin pengrebekan. Roemahnja
Datoek Ali di kampoeng Keling dikepoeng, tapi ternjata tida ada kadapetan orangnja. Papreksa'an lantas dilakoeken dan di deket tempat tidoernja Datoek Ali ada terdapet bebrapa berlian jang terlepas, dan Hok-liang akoein bahoea itoe ada bebrapa antaranja berlian-berlian jang ilang itoe.

Dan politie di antero tempat lantas dibri taoeken boeat djalanken penangkepan
pada Datoek Ali, dan achirnja telah berhasil, Datoek Ali tertangkep tatkala ia dapet tjioem baoe dan tjoba boeat lari ka Poelau Penang.

Daloek Ail tida bisa moengkir lagi, kerna semoea boekti telah terdapet, itoe
kantong dan brapa antaranja itoe berlian.

Datoek Ali taoe bahoea ,itoe semoea ada pakerdja'annja Gagaklodra, dan ia
sekarang tida berdaja lagi, kerna kamerdika'annja soeda diringkoes. Tapi kaloe ia kloear dari pendjara, ia nant aken mentjari Gagaklodra.

Menoeroet poetoesan hakim, Datoek All dihoekoem 10 taoen pendjara dan
diboewang di Tjipinang, Mr. Cornells. Pada harian brangkat ia ada trima satoe soerat dan soerat itoe demikian ,boenjinja :

Datoek Ali,
Saia menjesel tida dapet menganter toean poenja perdjalanan ka Java, pada kau
poenja astana barns jang bakal disediaken boeat kau di TJipinang.

Tapi saia aken selaloe inget boeat kau poenja kabaekan, dan boeat boektiken

itoe sabegitoe lama kau berada dalem kau poenja verlof besar, saia nanti
menoendjanq hidoepnja kau poenja anak, istri dan iboe di roemah.

GAGAKLODRA.


Dalem pemboewangan di Tjipinang, Datoek Ali dapet soerat dari anak istrinja,
bahoea selaloe ada orang jang mengirim iapoenja blandja, hingga ia di roemah tida sampe ka koerangan apa-apa. Dalem soerat itoe antara laen-laen, Istrinja minta soepaja sasoeda abis hoekoeman Datoek All aken poelang ka roemah, bertobat dan mendjadi orang baek.

Datoek Ali dalem iapoenja sel tida abis memikir tentang itoe semoea. Dan maski
ia ada satoe bangsat, tida oeroeng ia merasa sedih djoega dengen nasib anak istrinja, dan merasa aneh dengen tjaranja itoe moesoeh berlakoe.Tapi ia masih moesti djalanin Hoekoemannja lagi delapan taoen satengah, dan kaloe ia berlakoe baek boleh djadi ia aken dapet potongan doea atawa tiga taoen, baroelah ia bisa mendjadi orang jang merdika kombali, poelang ka Medan pada anak dan istrinja.

LIBERTY - NOVEMBER 1931, halaman 44

Salam Rahmat S.
www.tjendela.com

http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/message/21266

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghua

Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/konten/esai/item/1840-rwiradraka-alias-gagaklodra

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Tionghoa

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto