A+ A A-

Hari Raja Orang Tjina (1885)

  • Written by  Tjoa Tjoe Koan ( Via Liang Tjoa)
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Hari Raja Orang Tjina.
Oleh : Tjoa Tjoe Koan.

Bahoeawa sesoengggoehnja soeka tjitalah kita aken melihat bangsakita di Betawi, Samarang dan Soerabaja, dalem 2 – 3 tahoen ini bebrapa banjak jang mengoesahaken dirinja menjalin hikajat-hikajat dzaman dhoeloe kalai di negri Tjina ka dalem bahasa Melajoe, jang hikajat-hikajat itoe tertara serta diterbitken oleh bebrapa pertaraaan katiga negri itoe dan telah tersiar di koeliling negri bawah angin ini.

MOEKADDAMAH


~~~~~~~~~~~~~~~


Maka dengen hal jang demikian itoe, kita fikir baik dan Ada goenanja djoega aken kita mengarang tjeritaan hari raJanja bangsa kita.

Aken tetapi oleh kerana hal adat tjaranja di negri Tjina Satoe negri dengen lain ada berbedi-bedi sedikit, maka ini Tjeritaan kita poengoet dari bebrapa kitab jang di dalemnja  ada tjeritaan hal itoe, saperloenja, dengan kita tjampoerin hari rajanja bangsa kita di negri perdiaman kita ini. Sjahadan dari pada kahendak kita biarlah isi kitab ini boleh menambahken pengatahoewan bagi sobat-sobat pembatja sekalian jang beloem mengatahoeinja.

SOERAKARTA, 1 October 1885.

TJOA TJOE KOAN

                                                      {ada tulisan Tionghoanya}

 
                                                        ----------------------------------------------------


Fatsal I.

 

                                                          GOAN TAN *

Boelan jang pertama, hari jang pertama. Hari tahoen baharoe

~~~~~~~~

Sabermoela adalah tatkala dahoeloe kala satelah langit dan    boemi terbai atau terboeka, jang pertama tama ada di doenia ia itoe saorang jang diseboet namanja Poan Kow atau Hoen Toen.

Kemoedian , digantiin Thian Hong, iaitoe moelain bikin nama-namanya tahoen.

Kemoedian diganti Tee Hong, baharoe diatoer tempatnja matahari, boelan, bintang dan membagi siang dan malem , tiap tiap 30 hari didjadiin saboelan.

Kemoedian digantiin Djin Hong, moelain membagi pernahnja soengai soengai dan boekit boekit.

Kemoedian di ganti Yoe Tjauw, karana tatkala itoe manoesia tinggal di lobang lobang dan bertjampoer pada binatang, sahingga banjak jang dapet tjilaka dari binatang itoe, maka Yoe Tjauw moelain bikin goeboek dan sarang di atas poehoen, boeat perdiaman manoesia.

Akan tetapi tatkala itoe belom ada api, manoesia belom mengarti menjawah, melainken makan roempoet roempoet dan boeah boeah dari poehoenan, minoem darah binatang dan lagi ambil koelit binatang boeat toetoep badan manoesia.

Srenta sampei Soei Djin, baharoe dapet pengartian ambil api dari poehoen akaen masak barang mentah.

Waktoe itoe belom ada hoeroef, maka moelain bikin peratoeran boendali tali., djikalaoe ada perkara besar itoe tali terboendali besar, dan djikaloe perkara kecil talinja terboendali ketjil.

Kemoedian diganti Radja Hok Hi, diseboet djoega Thai Ho, adai di moeka 2953 tahoen , sabelomnya Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4868 tahoen,

Moelain adjar manoesia memikat binatang dan mendjala ikan, tatkala itoe manoesia tiada berlainan pada binatang, melainken taoe iboenja, tetapi tiada taoe bapanja dan laki prampoewan belom dibedakan, maka Radja Hok Ho adjar manoesia berkawinan dan tatkala itoe belom ada soetra soetra, maka istiadat anter persalin melainken pakei koelit binatang dan lagi bikin tetaboehan jang dinamain Khim <rebab dengan 27 tali> dan Sik<rebab dengan 36 tali>

Bagian 2

sambungan ..2
Di soengei ada kloear saekor binatang kepala koeda, badannya seperti naga bersajap, di gigirja ada mendoekoeng (gendong) gambar, maka Radja Hok Hi lantas toelisin Pat Kwa (8 diagrammen) dan moelain bikin matjem matjem hoeroef, aken mengganti boendalan tali jang terseboet di atas,jang hoerof hoeroef itoe tertambahin oleh saorang bernama Tjong Kiat. Dan moelain di atoer 12 boelan di itoeng satahoen, dan lagi tetepin ampat pendjoeroe , iaitoe : timoer, barat, selatan dan oetara.

Satelah Radja Hok Hi, wafat (meninggal doenia)  lantas terganti Radja Sin Long, djoega di seboet Jam Tee ada di moeka 2838 tahoen sabelomnya Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4723 tahoen, tatkala itoe manoesia belom mengarti menjawah,maka Radja Sin Long bikin prabot menjawah,: loekoe loekoe, garoek garoek , patjoel dan adjar manoesia menjebar bibit padi , kedele, gandoem, djawawoet dan sebagainya. Itoe tempo manoesia djikaloe dapet sakit belom taoe obat obatan, maka Sin Long mentjoba 100 roepa roempoet roempoet , di priksa peranginja, satoe satoenya roempoet itoe, dingin atau panas dan bikin kitab ilmoe pengobatan.
Moelain bikin pasar siang hari, akan goenanja orang berdjoel beli barang. Sin Long wafat, kemoedian terganti Radja Ijoe Him atau Hian Oan, djoega di seboet Oei  Tee. , ada di moeka 2698 tahoen sebelomnya Nabi
Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4583 tahoen , moelain pakei alat prang seperti toembak, tameng dan sebageinya, bikin kopiah kopiah  dan pakeian.

Bikin pekakas dari tanah, bikin prahoe, kreta , panah panah dan gedong gedong, membagi wates wates kota dan di garisin beboelakan. Bikin ilmoe itoeng itoengan , oekoeran  , timbangan dan bikin takwim (almanak)

Oei Tee wafat diganti anaknja (poetranja) jang diseboet Kim Thian, atau Siau Ho, ada di moeka 2598 tahoen sebelomnya Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4486 tahoen.

Kim Thian wafat diganti Ko Ijang atau Tjhoan Hiok ada di moeka  2514 tahoen sabeloemnya Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4399 tahoen, . Moelai robah takwim takwim lama dan pakei hoeroef
(peritoengan) ` In", di bikin permoelaan tahoen.

Ko Ijang wafat , di ganti Ko Sin atau Tee Gok, ada di moeka 2436 tahoen sebelomnya Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4321 tahoen, kamoedian Ko Sin wafat digantiin anaknja jang diseboet Tee Tji, ada di moeka 2366 tahoen, sebelomnja Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4251 tahoen, doedoek diatas tachta 9 tahoen , lantas terpetjat pangkatnja dan sekalian boepati boepati angkat Tee Tji ampoenya soedara moeda jang di seboet Tong Tee Giauw ada di moeka 2357 tahoen sebelomnya Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4242 tahoen, ; ini Radja teroes pakei hoeroef (peritoengan)
"Ien" dibikin permoelaan tahoen dan bikin peritoengan setiap 3 tahoen sekali di dalem satoe tahoen ada 13 boelan.

Di halamannja ini Radja ada toemboeh roempoet jang dinamai " Bing Kiap" , ini roempoet di moekanya dari tanggal 15, tiap tiap hari toemboeh selembar daon dan di blakang dari tanggal 15, tiap tiap hari djatoh selembar daon; djikaloe satoe boelan melaeinken isi 29 hari dan itoe roempoet jang tinggal salembar daon belom djoega maoe djatoh, maka sebab ini , orang boleh dapat taor dari adanja tanggal.

Kemoedian Tee Giauw pasrahkan tachtanja pada pepatihnja djoega anak mantoenja, jang diseboet Gi Tee Soen, ada di moeka 2255 tahoen, sebelomnja Nabi Isa ada di doenia., mendjadi sekarang soedah 4140 tahoen, ini Radja troes pakei hoeroef ( perhitoengan) "In"di bikin permoelaan tahoen.

Kamoedian Tee Soen pasrahken tachtanja pad Tai I, djoega diseboet He Ho I, pake alamat keradjaan He Tiauw, adai di moeka 2205 tahoen, sabelomnja Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 4090
tahoen , ini Radja troes pakei hoeroef (perhitoengan) "In" , dibikin permoelaan tahoen.

Srenta Radja Sing Tong , pakei alamat keradjaan Siang Tiauw, ada di moeka 1766 tahoen, sabelomnya Nabi Isa ada di doenia,mendjadi sekarang soedah 3651 tahoen, ini Radja robah hoeroef lama dan pakei hoeroef
(perhitoengan) Thioe, iaitoe boelan ka 12 di bikin pemoelaan tahoen.

Kamoedian srenta Radja Boe Ong, pakei alamat keradjaan Tjioe Tiauw, ada di moeka 1122 tahoen sabelomnja Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 3007 tahoen , ini Radja robah hoeroef lama dan pakei hoeroef (peritoengan) "Tjoe", iaitoe boelan ka 11 di bikin permoelaan tahoen.

Kemoediannya srenta Tji Si Hong,ada di moeka 246 tahoen, sabeloemnya Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 2431 tahoen  , ini Radja pakei hoeroef (peritoengan) "Hai", iaitoe boelan ka 10 di bikin permoelaan tahoen.

Kamoedian srenta Radja Han Boe Tee, tatkala bertachta keradjaan ka 37 tahoennya, ada di moeka 104 tahoen sabelumnya Nabi Isa ada di doenia, mendjadi sekarang soedah 1989 tahoen, ini Radja bikin takwin baharoe dan pakei hoeroef (peritoengan) "In", di bikin permoelaan tahoen.

Srenta sampei dzaman Sam Kok, Radja di negri Goei,jang diseboet Radja Goei Tji Djwee, tatkala bertachta keradjaan ka 13 tahoennja (tahoen Masihi 237), ini Radja robah ka 3 di bikin boelan ka 4, mendjadi pakei
hoeroef (peritoengan) "Thioe", tetapi tiada ada 3 tahoen lantas kembali pakei hoeroef (peritoengan ) " In " lagi.

Srenta sampei keradjaan Tong Tiauw, Radja prampoewan jang di seboet Tjioe Boe Ho atau Boe Tjik Thian, djoega di seboet Boe Tjiauw, tatkala merampas tachta keradjaan ka 6 tahoennja (tahoen Mesihi 689) lantas
robah hoeroef lama dan  pakaei hoeroef (peritoengan) "Tjoe" iaitoe boelan ka 11 di bikin pemoelaan tahoen, tetapi 11 tahoen di blakang,kembali pakei hoeroef jang lama , iaitoe hoeroef "In"

Begitoe djoega Radja Tong Siok Tjong, tatkala bertachta keradjaan ka 5 tahoennja (tahoen Mesihi 761) robah hoeroef  "In" dan pakei hoeroef "Tjoe" itoe, boelan ka 11 di bikin permoelaan tahoen, tetapi ada satoe
tahoen lantas kombali pakei hoeroef "In" lagi.

Sahingga troes meneroes sampei sekarang ini, hoeroef (peritoengan ) " In" jang di pakei akan permoelaan tahoen atau tahoen baharoe.

(bersambung)

Via Liang Tjoa , 33608

http://web.budaya-tionghoa.net/pustaka/arsip-mailing-list/2753-hari-raja-orang-tjina-1885

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghoa

Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/konten/photo/item/3570-hari-raja-orang-tjina-1885

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Tionghoa

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto