A+ A A-

Riwayat Liem Koen Hian (II)

  • Written by  Djoelia 28
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net |  Pergaoelan jang loeas, mendjadiken ia banjak di kenal dan mengenal orang loear, maka boekan barang jang soesah boeat ia tjari sobat² atawa pembantoe² oentoek djalanken ia poenja keinginan. Sasaran permoelaan dari Liem Koen Hian, dimana ia liat ada doea ke- bengkok'an jang moesti sedikit'nja ia bikin lempeng (*loeroes), kesatoe djelas kesombongan'nja itoe meneer² dan kedoea jalah pandangan² kolot dari bangsa Tionghoa jang ia rasa bisa menjesatken dalem pergaoelan.

Artikel Terkait:

{module [201]}

Ini terliat djelas dari ia poenja tadjoek² di Pewarta Soerabaia, teroetama setelah adanja kolom „Tjorat-tjaret hari Saptoe" jang ia laoechingken di boelan apriel 1923. dan semedjak itoe pena 'nko Koen Hian bageken petir jang sambar sana- sini, mengakibatken banjak fihak² jang kebakaran ia poenja djenggot dan koemis (kerna djarang orang ditemoeken orang Tionghoa berdjenggot) melepoeh kebakar.

Roepanja Toehan soedah kasih satoe pertemoean antara Liem Koen Hian dengen satoe orang pembantoe jang paling deket baek di dalem maoepoen di loear kalangan journalistiek. Pembatja tentoe maoe tanja sama saja siapa itoe orang, sampe sempet²nja di perkenalken di ini toelisan?

Baek saja seboet ia poenja nama „Tjamboek Berdoeri" ini satoe pembantoe boekan satoe bekakas, ini boekan sembarang pembantoe, dimana ia ikoet toean Liem sampe taon 1933 dan ketemoe lagi taon 1938 hingga achir taon 1939. baek oentoek pembahasan sang pembantoe ini sementara saja achir doloe dimana nanti kita aken rantjoe bahas siapa itoe toean Liem Koen Hian.

Satoe soerat-kabar, ibarat satoe motor „Norton cagiva" moesti poenja benzine agar ia bisa djalan kentjeng, dan itoe benzine di ibaratken salah satoe'nja adalah advertensie! Saja rasa pembatja ada moefakat dengen saja.

Disatoe sisi Pewarta Soerabaia bisa dibilang de great courant Djawa Wetan, di-toenggoe² ia poenja hopretikel'nja oleh pembatja². Saat itoe jang di mana dia gasak abis segala kekolotan, ketahajoelan, pergaoelan jang tida baek bagi bangsa Tionghoa di mana saat itoe di Djawa Wetan masih banjak di temoei hal² terseboet dan diachir² taon 1924 kini giliran kandjeng jang moesti rasaken pedes'nja sindiran plus getir'nja Pewarta poenja Tjamboek Berdoeri. Tapi di sisi laen makin lama itoe advertentiie makin berkoerang, akibat pengoeroes Pewarta moesti ingetken pada itoe 'nko hoofdredacteur, di mana mata'nja pemerentah sekarang moelai intjerken pada ini koran.

Achir maret 1925 Liem Koen Hian tinggalken Pewarta Soerabaia dengen demikian ia tinggalken poela kolom „Tjorat-tjaret hari Saptoe" jang ia lahirken di taon 1923. sebab pastinja djelas ia dan Pewarta soedah tida se-djalan lagi dimana satoe maoe biloek kekiri sedeng jang laen pengen loeroes kedepan. Tida makan tempo berhari-hari 1 Apriel taon itoe djoega bersama Tjoa Jan Hie ia ambil kongsi lama dari Bintang Soerabaia dan di namaken-lah courant „Soeara Publiek"
sebage kelandjoetan dari Bintang Soerabaia jang soedah ia koeboer dalem², bersama dengen itoe ia tengteng poela sang pembantoe oetama'nja „Tjamboek Berdoeri" oentoek tida oesah lagi toelis di Pewarta Soerabaia, dan inipoen didjelasken sendiri oleh Tjamboek Berdoeri, (Kenapa ia haroes pindah dan ikoet ini 'nko) jang mana ia di beri satoe kolom speciaal jang ia boleh pilih nama oentoek itoe kolom, maka hadir-lah „Pridato Hari saptoe" tanggal 4 Apriel 1925
sampe nanti ia koeboer sendiri tanggal 11 Juni 1929. (maaf pembatja saja djadi terlaloe melebar keoeroesan sang pembantoenja toean Liem koen Hian).

Bersambung ........

Djoelia 28

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghua


Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/konten/sejarah/item/1974-riwayat-liem-koen-hian-ii

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Tionghoa

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto